Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności)

I. SEKCJA A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

II. SEKCJA D - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

III. SEKCJA E - DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

IV. SEKCJA F - BUDOWNICTWO

V. SEKCJA G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

VI. SEKCJA H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

VII. SEKCJA L -DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

VIII. SEKCJA M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

IX. SEKCJA N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

X. SEKCJA S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-23
Data publikacji:2016-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9321